Meningitis and HPV Notice

Español | Tagalog | Vietnamese

The state requires schools to provide information on meningococcal diseases and human papillomavirus (HPV) information available to parents or guardians of students entering grades 6-12.

Meningococcal disease is a serious illness. It spreads through close contact by coughing, kissing, or sharing anything by mouth, such as water bottles, eating utensils, lip balm, or toothbrushes. It can cause pneumonia, blood infections, and meningitis (swelling of the covering of the brain and spinal cord).  Severe disease can cause brain damage, loss of hearing or limbs, and death.  Fortunately, this life-threatening infection is rare, with only 20-30 cases reported each year in Washington. Adolescents and young adults are more likely to get meningococcal disease, especially if they live in a group setting like college dorms.

The meningococcal vaccine, or MCV4, prevents against four types of the disease. It is a 2-dose series recommended for all children between 11 and 12 years of age, and again at 16 to 18 years of age. Vaccination is not required for school attendance.

HPV is a very common virus that can cause cancers later in life. In the U.S., as estimated 36,000 people are affected by a cancer caused by HPV infection each year.  While there is screening for cervical cancer that can detect cancer early, there is no recommended screening for the other cancers caused by HPV infection, like cancers of the throat, anus, penis, vagina, or vulva.

HPV vaccination provides safe, effective, and lasting protection against the HPV infections that most commonly cause cancer.  HPV vaccination works extremely well.  IHPV vaccine has the potential to prevent more than 90% of HPV-attributable cancers.  Because the vaccine is more effective when given at younger ages, two doses of HPV vaccine are recommended for all children starting at ages 9 to 14.  If children do not get the first dose of HPV vaccine before age 15, they will need three doses. Vaccination is not required for school attendance.

View our full HPV/Meningococcal notice.

Additional information is available online through the Washington State Department of Health, the Centers for Disease Control and Prevention, and the American Cancer Society.


Aviso sobre meningitis y VPH

La Legislatura del Estado de Washington exige a las escuelas que faciliten información sobre las enfermedades meningocócicas y el virus del papiloma humano a los padres o tutores de todos los alumnos que ingresen en los grados 6-12.

La enfermedad meningocócica es una enfermedad grave. Se contagia por contacto cercano al toser, besarse o compartir cualquier objeto porla boca, como botellas de agua, cubiertos, labiales o cepillos de dientes. Puede causar neumonía, infecciones de la sangre y meningitis (inflamación de la cubierta del cerebro y la médula espinal).  La enfermedad grave puede causar lesiones cerebrales, pérdida de audición o de extremidades, y la muerte.  Afortunadamente, esta infección potencialmente mortal es poco frecuente, y sólo se registran 20-30 casos al año en Washington. Los adolescentes y los adultos jóvenes tienen más probabilidades de contraer la enfermedad meningocócica, sobre todo si viven en grupo, como en las residencias universitarias.

La vacuna meningocócica, o MCV4, previene contra cuatro tipos de la enfermedad. Se trata de una serie de 2 dosis recomendada para todos los niños de 11 a 12 años, y de nuevo entre los 16 y los 18 años. La vacunación no es obligatoria para asistir a la escuela.

El VPH es un virus muy común que puede causar cánceres en etapas posteriores de la vida. En EE.UU., se calcula que cada año 36.000 personas se ven afectadas por un cáncer causado por la infección por VPH.  Aunque existen pruebas de detección precoz del cáncer de cuello uterino, no existen pruebas recomendadas para otros tipos de cáncer causados por el VPH, como los de garganta, ano, pene, vagina o vulva.

La vacunación contra el VPH proporciona una protección segura, eficaz y prolongada contra las infecciones por VPH que suelen causar cáncer.  La vacunación contra el VPH funciona  con éxito.  La vacuna contra el VPH tiene el potencial de prevenir más del 90% de los cánceres atribuibles al VPH.  Dado que la vacuna es más eficaz cuando se administra a edades más tempranas, se recomiendan dos dosis de la vacuna contra el VPH para todos los menores a partir de los 9 a los 14 años.  Si los menores no reciben la primera dosis de la vacuna contra el VPH antes de los 15 años, necesitarán tres dosis. La vacunación no es obligatoria para asistir a la escuela.

Consulte nuestro aviso completo de VPH/enfermedad meningocócica.

Hay información adicional disponible en línea a través del Departamento de Salud del Estado de Washington, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Sociedad Estadounidense del Cáncer.


Abiso sa Meningitis at HPV

Ang Lehislatura ng Estado ng Washington ay nag uutos sa mga paaralan na gawing magagamit ang mga sakit na meningococcal at impormasyon ng human papillomavirus sa mga magulang o tagapag alaga ng lahat ng mga mag aaral na pumapasok sa grado 6 12.

Ang meningococcal na sakit ay isang malubhang sakit. Kumakalat ito sa pamamagitan ng malapit na pakikipag ugnayan sa pamamagitan ng pag ubo, paghalik, o pagbabahagi ng anumang bagay sa pamamagitan ng bibig, tulad ng mga bote ng tubig, mga kagamitan sa pagkain, lip balm, o sipilyo. Maaari itong maging sanhi ng pulmonya, impeksyon sa dugo, at meningitis (pamamaga ng takip ng utak at spinal cord).  Ang malubhang sakit ay maaaring magdulot ng pinsala sa utak, pagkawala ng pandinig o mga paa, at kamatayan.  Sa kabutihang palad, ang impeksyong ito na nagbabanta sa buhay ay bihirang, na may 20 30 lamang na mga kaso na iniulat bawat taon sa Washington. Ang mga kabataan at nakakatandang kabataan ay mas malamang na makakuha ng sakit na meningococcal, lalo na kung nakatira sila sa isang setting ng grupo tulad ng mga dorm sa kolehiyo.

Ang bakuna sa meningococcal, o MCV4, ay pumipigil laban sa apat na uri ng sakit. Ito ay isang serye ng 2 dosis na inirerekomenda para sa lahat ng mga bata sa pagitan ng 11 at 12 taong gulang, at muli sa 16 18 taong gulang. Hindi kailangan ng bakuna para sa pagpasok sa paaralan.

Ang HPV ay isang napaka karaniwang virus na maaaring maging sanhi ng mga kanser sa ibang pagkakataon sa buhay. Sa US, bilang tinatayang 36,000 katao ang apektado ng isang kanser na dulot ng impeksyon sa HPV bawat taon.  Habang may screening para sa cervical cancer na maaaring makakita ng kanser nang maaga, walang inirerekomendang screening para sa iba pang mga kanser na dulot ng impeksyon sa HPV, tulad ng mga kanser sa lalamunan, anus, ari ng lalaki, puki, o vulva.

Ang pagbabakuna ng HPV ay nagbibigay ng ligtas, epektibo, at pangmatagalang proteksyon laban sa mga impeksyon sa HPV na pinaka karaniwang nagdudulot ng kanser.  Ang pagbabakuna ng HPV ay gumagana nang napakahusay.  Ang bakuna sa IHPV ay may potensyal na maiwasan ang higit sa 90% ng mga kanser na maiugnay sa HPV.  Dahil mas epektibo ang bakuna kapag ibinigay sa murang edad, dalawang dosis ng HPV vaccine ang inirerekomenda para sa lahat ng mga bata simula sa edad na 9 hanggang 14.  Kung ang mga bata ay hindi makakakuha ng unang dosis ng bakuna sa HPV bago ang edad na 15, kakailanganin nila ang tatlong dosis. Hindi kailangan ng bakuna para sa pagpasok sa paaralan.

Tingnan ang aming buong abiso sa HPV/Meningococcal.

Ang karagdagang impormasyon ay makukuha online sa pamamagitan ng Washington State Department of Health, ang Centers for Disease Control and Prevention, at ang American Cancer Society.


Chú ý về bệnh viêm màng não và bện do vi rút gây u nhú

Tiểu bang yêu cầu trường cung cấp thông tin về bệnh viêm màng não và giảm tỷ lệ nguy hiểm của việc nhiễm bệnh gây u nhú tới cha mẹ và người giám hộ của hoc sinh học lớp 6-12.

Bệnh viêm màng não mô cầu do vi khuẩn trong mũi và cổ họng gây ra. Những vi khuẩn này có thể là nguyên nhân dẫn đến viêm màng não mô cầu và có thể gây tử vong. Triệu chứng có thể bao gồm sốt, lạnh, ngứa, đau đầu và cứng cổ. Dịch bệnh này lan truyền qua đường quan hệ trực tiếp với những cách nhiễm bệnh bao gồm hôn, ho, hắt hơi, và ăn chung muỗng đũa. Xin khuyên con cái quý vị về việc giữ sạch cơ thể và đừng nên xài chung bất cứ vật dụng cá nhân nào mà có thể gây lan truyền dịch bệnh.

Vác-xin có thể giúp chống lại tới 83 % do dịch bệnh viêm màng não gây ra và được khuyên xài cho trẻ bắt đầu trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trường không yêu cầu phải có vác-xin để đi học.

HPV là vi trùng thường gặp mà lây lan chính là qua đường tình dục. Tới 75 % trường hợp nhiễm bệnh ở tuổi từ 15 tới 24. Hầu hết người nhiễm bệnh HPV không có triệu chứng và có thể lây truyền qua người khác mà không thể biết. Vác-xin cho HPV có thể ngăn ngừa sự nhiễm trùng từ một số loại HPV phổ biến và một số loại HPV nguy hiểm.

Ủy ban Tư vấn về thực thi tiêm phòng khuyến khích nữ sinh tuổi 11 tới 12 chích vác-xin chống lại HPV. Ba mũi là cần thiết. Bác sỹ sức khỏe có thể đề nghị vác-xin cho nam sinh và chích vác-xin nếu yêu cầu. Trường không yêu cầu phải có vác-xin để đi học.


ckschools.org