Notification of Rights Under PPRA

Español | Tagalog | Vietnamese

The
Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA) (20 U.S.C. § 1232h; 34 CFR Part 98), requires CKSD to notify you and obtain consent or allow you to opt your child out of participating in a student survey, analysis, or evaluation that concerns any of the following:

 1. Political affiliations or beliefs;
 2. Mental and psychological problems;
 3. Sex behavior and attitudes;
 4. Illegal, anti-social, self-incriminating and demeaning behavior;
 5. Critical appraisals of other individuals with whom respondents have close family relationships;
 6. Privileged or analogous relationships, with lawyers, physicians, doctors or ministers;
 7. Religious practices, affiliations, or beliefs;
 8. Income, other than that required by law to determine eligibility.

This requirement also applies to collection of student information for marketing purposes, and certain non-emergency, invasive exams and screening.

CKSD will notify parents prior to the administration of any such survey or activity and will provide an opportunity to review the survey and opt their child out. Parents who believe their rights under PPRA have been violated may file a complaint with:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5920


Notificación según la PPRA

La Enmienda para la protección de los derechos del alumno (Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA)), (Título 20 del Código de EE. UU. (U.S. Code (U.S.C.)) Sección 1232h; Capítulo 34 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations (CFR)), Parte 98) requiere que CKSD le notifique y obtenga su autorización para que su hijo(a) participe en encuestas, análisis o evaluaciones para los alumnos, o que le permita elegir que no participe, que impliquen algo de lo siguiente:

 1. Afiliaciones o creencias políticas.
 2. Problemas mentales y psicológicos.
 3. Comportamiento y actitudes sexuales.
 4. Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio y degradante.
 5. Juicios críticos de otras personas con quienes los encuestados tengan relaciones familiares cercanas.
 6. Relaciones privilegiadas o análogas con abogados, médicos o ministros.
 7. Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas.
 8. Ingresos, excepto por los exigidos por ley para determinar la elegibilidad.

Este requisito también se aplica a la recolección de la información sobre los alumnos con propósitos de marketing y determinados exámenes y pruebas de detección invasivas y que no sean de emergencia.

CKSD notificará a los padres antes de cualquier encuesta o actividad, y les dará la oportunidad de revisar la encuesta y optar por que su hijo(a) no participe. Los padres que consideren que sus derechos en virtud de la PPRA han sido infringidos pueden presentar una queja ante:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5920


Abiso sa ilalim ng PPRA

Inaatas ng Pagwawasto sa Proteksyon ng Mga Karapatan ng Mag-aaral Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA)) (20 Kodigo ng Estados Unidos (U.S. Code (U.S.C.)) § 1232h; 34 Kodigo ng Mga Pederal na Regulasyon (Code of Federal Regulations (CFR)) Bahagi 98), sa CKSD na abisuhan ka at makakuha ng pahintulot o pahintulutan kang hindi isali ang iyong anak sa paglahok sa survey sa mag-aaral, pagsusuri, o pagtatasa na may kinalaman sa alinman sa sumusunod:

 1. Mga politikal na kinaaaniban o paniniwala;
 2. Mga mental at sikolohikal na problema;
 3. Seksuwal na pag-uugali at saloobin;
 4. Ilegal, laban sa kapwa, mapang-insulto sa sarili at mapanghamak na pag-uugali;
 5. Kritikal na pagtingin sa ibang mga indibidwal na may mga malapit na pampamilyang ugnayan ang mga respondent;
 6. Pribilehiyado o magkatulad na ugnayan sa mga abogado, physician, doktor o ministro;
 7. Mga gawi, kinaaaniban, o paniniwalang panrelihiyon;
 8. Kita, bukod sa inaatas ng batas para matukoy ang kwalipikasyon.

Nailalapat din ang inaatas na ito sa pagkolekta ng impormasyon ng mag-aaral para sa mga layunin ng marketing, at ilang mga di-pang-emergency at invasive na pag-eksamen at screening.

Aabisuhan ng CKSD ang mga magulang bago ang pagpapatupad ng anumang ganoong survey o aktibidad at magbibigay ito ng oportunidad para suriin ang survey at hindi isali ang kanilang anak. Ang mga magulang na naniniwala na nalabag ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng PPRA ay maaaring maghain ng reklamo sa:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5920


Thông báo theo luật PPRA

Luật bảo vệ cải thiện quyền học sinh (PPRA) (20 U.S.C. § 1232h; 34 CFR Part 98), yêu cầu CKSD báo cho phụ huynh và có được sự bằng lòng hoặc cho phép phụ huynh rút con khỏi sự tham gia dò xét học sinh, nghiên cứu học sinh, hay đánh giá học sinh mà liên quan tới bất cứ điều dưới đây:

 1. Nhập hội chính trị hoặc tín ngưỡng chính trị
 2. Vấn đề về tâm lý và tâm thần 
 3. Cách cư xử về giới tính và hành vi về giới tính
 4. Cư xử về bất hợp pháp, phản xã hội, hành vi tự buộc tội bản thân và hạ nhục 
 5. Đánh giá trích đáng người mà có quan hệ với người trong gia đình thân thiết
 6. Có mối quan hệ đặc quyền hoặc tương tự, với luật sư, y sĩ, bác sĩ hay thầy tu.
 7. Thực hành tôn giáo, gia nhập hội, hay tín ngưỡng.
 8. Thu nhập, ngoài cái mà yêu cầu từ luật để định rõ tiêu chuẩn.

Những yêu cầu này sẽ được áp dụng cho việc thu thập thông tin học sinh cho mục đích tiếp thị, và một số trường hợp không khẩn cấp, xâm lấn kiểm tra và sàng lọc.
CKSD sẽ báo cho phụ huynh trước khi người quản lý của bất kỳ khảo sát hay hoạt động và sẽ cung cấp cơ hội để xem những khảo sát và rút con cái ra khỏi chương trình. Phụ huynh nào tin là quyền lợi của mình dưới luật PPRA bị xâm phạm thì có thể kiện lên sở giáo dục của mỹ tại:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5920

ckschools.org